60 Sirah Sahabat Rasulullah

60 Sirah Sahabat

Buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah

Penulis: Khalid Muhammad Khalid
Penerbit: Al-Itishom
Cover: Hard Cover
Isi: 488 Halaman
Berat: 600 gram
Harga: Rp. 95.000 (diskon 25%)
Harga: Rp 71.250

Sinopsis:
Sirah Sahabat Rasulullah - Sepanjang Sejarah manusia, kesetian, kejujuran, dan kesungguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat di saksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah Islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu. Siapa pun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para Sahabat Rasulullah akan melihat sosok-sosok manusia dengan prestasi luar biasa. Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di Jalan Allah dan meyempurnakan kesabaran mempertahankan keIslaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi. Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka. Tidak ada satu pun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman pribadai-pribadi yang mesti dijadikan teladan.
Kisah yang terdapat dalam buku "Sirah Sahabat Rasulullah" yang di tulis oleh Khalid Muhammad Khalid ini bukan kisah fiktif. Kisah ini adalah nyata, dilukiskan dan dibabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah lahir di dunia akidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat Islam.
"...Meraka itulah orang-orang yang telah di beri pentunjuk oleh Alla..." (QS. Az-Zumar: 18)

Ke- 60 Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam yang ditampilkan di buku ini sebagai gambaran potret sensasional generasi emas Islam adalah Mush'ab bin Umair, Slamn Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar, Sa'd bin Abi Waqqash, Shuhaib bin Sinan, Mu'adz bin Jabal, Miqdad bin 'Amr, Sa'id bin 'Amir, Hamzah bin Abdul Muthalib ra., Abdullah bin Mas'ud, Husaifah bin Yaman, 'Ammar bin Yasir, Ubadah bin Shamit, Khabbab bin Arat, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Mazh'un, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, Abdullah Ibnu Rawahah, Khalid bin Walid, Qais bin Sa'd bin Ubadah, Umair bin Wahb, Abu Darda', Zaid bin Khaththab, Thalhah bin Ubadillah, Zubair bin Awwam, Khubaib bin 'Adi, Umair bin Sa'd, Zaid bin Tsabit, Khalid bin Sa'id, Abu Ayyub Al-Anshari, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Hurairah, Bara' bin Malik, Utbah bin Ghazawan, Tsabit bin Qais, Usaid bin Hudhair, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Jabir (Abdullah bin Amr bin Haram), Amr bin Jamuh, Habib bin Zaid, Ubay bin Ka'b, Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, Usamah bin Zaid, Abdurahmman bin Abu Bakar, Abdullah bin Amr bin Ash, Abu Sufyan bin Harits, Imran bin Hushain, Salamah bin Akwa', Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abbad bin Bisyir, Suhail bin Amru, Abu Musa Al-Asy'ari, Thufail bin Amru Ad-Dausi, Amru bin Ash, Salim Maula Abu Hudzaifah. Selamat Membaca.
---------------------

Jual Buku 60 Sirah Sahabat

avatar

Toko Buku Ikhwan - Referensi Muslim Negarawan

Info Order/Pemesanan Buku:

Whatsapp: 0823-9556-9299

E-mail: tokobukuikhwan@gmail.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toko Buku Ikhwan - Referensi Buku Muslim Negarawan Template Style: Shopping Cart | Support Blogger